กิจกรรม "เครือข่ายสัมพันธ์ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ"

กิจกรรม "เครือข่ายสัมพันธ์ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
08.00 น. ลงทะเบียน สมาชิกเครือข่ายการสงเคราะห์

08.30 น. ทำพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ผศ.ร.บ.

09.30 น. ศึกษาดูงาน ฟาร์มผัก "ไฮโดรโปนิกส์" ของ พ.ต.อิ่ม  แย้มปลื้ม
ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จว.ราชบุรี และฟังบรรยายการปลูกผัก
"ไฮโดรโปนิกส์" โดยคุณสังวาล  แก้วสุจริต ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดสุทธาวาส
(พรหมประชานุกูล) ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จว.ราชบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยม ผศ.ร.บ.


วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศีก และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมพบปะทหารผ่านศีกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึก จำนวน 341 คน ซึ่งมารอรับการตรวจเยี่ยมและรับฟังโอวาทจาก ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศีก